Bruksoverlatning / Utleie

I borettslag er utgangspunktet at den enkelte andelseier selv skal bruke sin bolig. Borettslagsloven inneholder imidlertid visse unntak fra dette prinsippet:

Delvis bruksoverlating
Hvis andelseieren selv bor i sin bolig har han rett til å leie ut deler av boligen og det kreves ingen søknad eller godkjenning for dette.

Bruksoverlating i inntil 3 år
Dersom andelseieren eller andelseierens nærstående har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene kan han overlate bruken av hele boligen til andre i inntil tre år. Hvis botidsvilkåret er oppfylt trenger ikke andelseieren å oppgi noen grunn for bruksoverlatingen. Borettslaget må imidlertid godkjenne bruksoverlatingen, men kan bare nekte dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Saklig grunn vil f.eks. være at det er berettiget frykt for at vedkommende vil være til sjenanse eller lignende for de øvrige beboerne.

Bruksoverlating ved særlig grunn
Dersom andelseieren ikke oppfyller vilkåret til botid eller dersom andelseieren skal være borte i mer enn tre år kan andelseieren likevel i visse tilfeller ha rett til å overlate bruken til andre.

    • Når andelseieren er en juridisk person, f.eks. stat eller kommune.
    • Andelseier skal være borte midlertidig og fraværet skyldes tungtveiende grunner, f.eks. arbeid, utdanning og sykdom. Bestemmelsen forutsetter imidlertid at fraværet er ment å være midlertidig, dvs. at andelseieren har til hensikt å flytte tilbake.
    • Når bruken overlates til andelseierens nærstående, dvs. ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje.
    • Bruksretten overlates til noen som etter ekteskapsloven eller husstandsfellesskapsloven har rett til dette, enten en slik rett følger av en rettslig avgjørelse eller av avtale.

Også i saker med bruksoverlating med særlig grunn må det søkes til styret og brukeren må godkjennes.

Andelseierens ansvar ved bruksoverlating
Andelseierens plikter ovenfor borettslaget minsker ikke ved overlating av bruken av boligen til andre. Andelseieren er fortsatt ansvarlig for å betale felleskostnader og for at borettslagets ordensregler blir fulgt. Styret oppfordrer andelseier til å be ny bruker av bolig til å kontakte styret for å få tilsendt nyhetsbrev.